تماس
دمو
کاتالوگ

استانداردهای حسابداری :

ردیف شماره استاندارد عنوان استاندارد WORD PDF اسلاید آموزشی
1 سرمایه گذاری درواحد های تجاری وابسته (تجدید نظرشده 1389) WORD PDF pp
2 مفاهیم نظری گزارشگری مالی WORD PDF pp
3 1 ارائه صورتهای مالی(تجدید نظر شده ۱۳۹۷) WORD PDF pp
4 2 صورت جریانهای نقدی (تجدید نظرشده 1397) WORD PDF pp
5 3 درآمد عملیاتی WORD PDF pp
6 4 ذخایر،بدهیهای احتمالی وداراییهای احتمالی- تجدید نظرشده 1384 WORD PDF pp
7 5 درویدادهای بعدازتاریخ ترازنامه – تجدید نظرشده 1384 WORD PDF pp
8 6 گزارش عملکرد مالی WORD PDF pp
9 8 حسابداری موجودی مواد وکالا WORD PDF pp
10 9 حسابداری پیمانهای بلندمدت WORD PDF pp
11 10 حسابداری کمکهای بلاعوض WORD PDF pp
12 11 داراییهای ثابت مشهود – (تچدید نظرشده 1386واصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389) WORD PDF pp
13 12 افشای اطلاعات اشخاص وابسته – تجدید نظرشده1386 WORD PDF pp
14 13 حسابداری مخارج تامین مالی WORD PDF pp
15 14 نحوه ارائه داراییهای جاری وبدهیهای جاری WORD PDF pp
16 15 حسابداری سرمایه گذاریها WORD PDF pp
17 16 آثارتغییردرنرخ ارز(تجدید نظرشده1391واصلاح شده 1392) WORD PDF pp
18 17 داراییهای نامشهود(تجدید نظرشده 1386واصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر1389) WORD PDF pp
19 18 صورتهای مالی تلفیقی وحسابداری سرمایه گذاری درواحدهای تجاری فرعی -تجدید نظرشده 1384واصلاح شده مهر1389 WORD PDF pp
20 18 صورتهای مالی جداگانه (تجدید نظرشده 1389) WORD PDF pp
21 19 ترکیبهای تجاری-تجدید نظرشده 1384 WORD PDF pp
22 20 سرمایه گذاری درواحدهای تجاری وابسته (تجدید نظرشده 1389) WORD PDF pp
23 20 سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای خاص (تجدیدنظرشده ۱۳۹۸) WORD PDF pp
24 21 حسابداری اجاره ها (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389) WORD PDF pp
25 22 گزارشگری مالی میان دوره ای (اصلاح شده براساس WORD PDF pp
26 23 حسابداری مشارکتهای خاص (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر1389 ) WORD PDF pp
27 24 گزارشگری مالی واحد های تجاری درمرحلف قبل ازبهره برداری WORD PDF pp
28 25 گزارشگری برحسب قسمت های مختلف WORD PDF pp
29 26 فعالیتهای کشاورزی WORD PDF pp
30 27 طرحهای مزایای بازنشستگی WORD PDF pp
31 28 فعالیتهای بیمه عمومی WORD PDF pp
32 29 فعالیتهای ساخت املاک (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تامهر 1389) WORD PDF pp
33 30 سود هرسهم WORD PDF pp
34 31 داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش وعملیات متوقف شده) WORD PDF pp
35 32 کاهش ارزش داراییها WORD PDF pp
36 33 مزایای بازنشستگی گارکنان WORD PDF pp
37 34 رویه های حسابداری،تغییردربرآوردهای حسابداری واشتباهات WORD PDF pp
38 35 مالیات بردرآمد WORD PDF pp
39 36 ابزارهای مالی-ارائه WORD PDF pp
40 37 ابزارهای مالی-افشا WORD PDF pp
41 38 ترکیبهای تجاری (مصوب 1398) WORD PDF pp
42 39 صورتهای مالی تلفیقی (مصوب 1398) WORD PDF pp
43 40 مشارکتها (مصوب 1398) WORD PDF pp
44 41 افشای منافع درواحدهای تجاری دیگر(مصوب 1398) WORD PDF pp
تمام حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به شرکت سام می باشد