تماس
دمو
کاتالوگ

استانداردهای حسابرسی

استانداردهای حسابرسی :

ردیف شماره استاندارد عنوان استاندارد WORD PDF اسلاید آموزشی
1 ساختار کلی WORD PDF pp
2 0 مقدمه استانداردهای حسابرسی، سایر خدمات اطمینان‌بخشی و خدمات مرتبط WORD PDF pp
3 1 کنترل کيفيت در مؤسسات ارائه‌کننده خدمات حسابرسي،ساير خدمات اطمينان‌بخشي و خدمات مرتبط WORD PDF pp
4 200 اهداف کلی حسابرس مستقل و انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی- تجدیدنظر شده ۱۳۹۱ WORD PDF pp
5 210 قـرارداد حسابرسـي‌ WORD PDF pp
6 220 كنترل كيفيت حسابرسي اطلاعات مالي تاريخي-تجديد نظر شده ۱۳۸۶ WORD PDF pp
7 230 مستندات حسابرسی – تجدیدنظر شده ۱۳۹۵ WORD PDF pp
8 240 مسئولیت حسابرس در ارتباط با تقلب در حسابرسی صورتهای مالی- تجدیدنظر شده ۱۳۹۴ WORD PDF pp
9 250 ارزیابی رعایت قوانین و مقررات در حسابرسی صورتهای مالی- تجدیدنظر شده ۱۳۹۴ WORD PDF pp
10 260 اطلاع‌رسانی به ارکان راهبری WORD PDF pp
11 265 اطلاع‌رسانی ضعفهای کنترلهای داخلی به ارکان راهبری و مدیران اجرایی WORD PDF pp
12 300 برنامه ریزی حسابرسی صورتهای مالی- تجدیدنظر شده ۱۳۹۲ WORD PDF pp
13 315 تشخیص و ارزیابی خطرهای یحریف با اهمیت از طریق شناخت واحد تجاری و محیط آن – تجدیدنظر شده ۱۳۹۳ WORD PDF pp
14 320 اهمیت در برنامه ریزی و اجرای عملیات حسابرسی- تجدیدنظر شده ۱۳۹۲ WORD PDF pp
15 330 برخوردهای حسابرس با خطرهای ارزیابی شده – تجدیدنظر شده ۱۳۹۳ WORD PDF pp
16 450 ارزیابی تحریفهای شناسایی شده در حسابرسی WORD PDF pp
17 500 شواهد حسابرسی – تجدیدنظر شده۱۳۹۵ WORD PDF pp
18 501 شواهد حسابرسی- ملاحظات خاص در خصوص برخی از اقلام-تجدیدنظر شده ۱۳۹۵ WORD PDF pp
19 505 تاییدیه های برون سازمانی- تجدیدنظر شده ۱۳۹۲ WORD PDF pp
20 510 حسابرسی نخستین- مانده های اول دوره – تجدیدنظر شده ۱۳۹۵ WORD PDF pp
21 520 شواهد حسابرسی- روشهای تحلیلی – تجدیدنظر شده ۱۳۹۵ WORD PDF pp
22 530 نمونه گیری در حسابرسی- تجدینظر شده ۱۳۹۵ WORD PDF pp
23 540 حسابرسی برآوردهای حسابداری، شامل برآوردهای حسابداری ارزش منصفانه و موارد افشای مرتبط- تجدیدنظر شده ۱۳۹۲ WORD PDF pp
24 550 اشخاص وابسته – تجديدنظر شده ۱۳۸۹ WORD PDF pp
25 560 رویدادهای پس از تاریخ صورتهای مالی -تجدید نظر شده۱۳۹۶ WORD PDF pp
26 570 تداوم‌ فعاليت – تجديدنظر شده ۱۳۸۳ ‌ WORD PDF pp
27 580 تاییدیه کتبی مدیران- تجدیدنر شده ۱۳۹۶ WORD PDF pp
28 600 ملاحظات خاص در حسابرسي صورتهاي مالي گروه – شامل كار حسابرسان بخش – تجديدنظر شده ۱۳۸۹ WORD PDF pp
29 610 استفاده از کار حسابرسان داخلی_ تجدیدنظر شده ۱۳۹۷ WORD PDF pp
30 620 استفاده از کار کارشناس حسابرس- تجدیدنظر شده ۱۳۹۸ WORD PDF pp
31 700 گزارشگري نسبت به صورتهاي مالي – تجديدنظر شده ۱۳۸۹ WORD PDF pp
32 705 اظهارنظرهاي تعديل شده در گزارش حسابرس مستقل – ۱۳۸۹ WORD PDF pp
33 706 بندهای تاکید بر مطلب خاص و سایر بندهای توضیحی در گزارش حسابرس مستقل WORD PDF pp
34 710 اطلاعات مقايسه‌ای WORD PDF pp
35 720 ساير اطلاعات مندرج در گزارشهاي حاوي صورتهاي مالي حسابرسي شده WORD PDF pp
36 800 ملاحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی تهیه شده بر اساس چارچوبهای با مقاصد خاص- تجدیدنظر شده ۱۳۹۰ WORD PDF pp
37 805 ملاحظات خاص در حسابرسی یک صورت مالی یا اجزای یک صورت مالی WORD PDF pp
38 2400 بررسي‌ اجمالي‌ صورتهاي‌ مالي‌ WORD PDF pp
39 2410 بررسي اجمالي ‌اطلاعات مالي ‌ميان‌ دوره‌اي ‌توسط حسابرس ‌مستقل ‌واحد تجاری WORD PDF pp
40 3400 رسيدگي به اطلاعات مالي آتي WORD PDF pp
41 4400 اجراي روشهاي توافقي‌ رسيدگي‌ به‌ اطلاعات‌ مالي‌ WORD PDF pp
42 4410 تنظيم‌ اطلاعات‌ مالي‌ WORD PDF pp
تمام حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به شرکت سام می باشد